ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน โภชนากรปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน โภชนากรปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่สอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่สอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่สอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่สอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่สอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่สอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่สอบ โภชนากรปฏิบัติงาน